Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (darbo vieta Zarasuose)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Klientų aptarnavimo skyriaus poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija –10

- Klientų aptarnavimo skyriaus poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo klausimais, išmokų iš valstybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
- Teikia klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas valstybinio socialinio draudimo klausimais, išmokų iš valstybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo klausimais, išsiima ir grąžina pensijų, pašalpų, kompensacijų bylas neužbaigtų bylų saugyklose;
- Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo, išmokų iš valstybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo paslaugų.
- Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
- Klientui pageidaujant pagal turimus duomenis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre suformuoja ir išduoda pažymas apie įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.
- Klientui pageidaujant apskaičiuoja jo prognozuojamos pensijos dydį.
- Neteko galios.
- Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
- Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
- Išduoda kliento identifikavimo kodus (KID).
- Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
- Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriško socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpos sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
- Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
- Surenka į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau – Utenos skyrius) klientų priimamąjį (toliau – Priimamasis) besikreipiančių klientų balso pavyzdžius.
- Informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
- Rengia lydraščius dėl Priimamuosiuose gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigomis.
- Rengia ir tvirtina dokumentų, reikalingų dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo, išmokų iš valstybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo paslaugų, kopijas, nuorašus, esant poreikiui skenuoja dokumentus.
- Teikia konsultacijas ir pagalbą klientams naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
- Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Utenos skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
- Vykdo klientų apklausas, naujų paslaugų ar jų teikimo būdų poreikio tyrimus, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl naujų paslaugų sukūrimo bei esamų paslaugų tobulinimo.
- Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Poskyrio vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
- Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
- Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Poskyrį bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
- Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Poskyrio ir kitus Utenos skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
- Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Poskyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
- Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Poskyrio dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
- Atrakina administracines patalpas, Skyriaus Direktoriui pavedus.
- Pavaduoja kitą Poskyrio specialistą jo nesant darbe, Poskyrio vedėjui pavedus.
- Vykdo kitus, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų, išmokų iš valstybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų ir valstybinio savanoriško socialinio draudimo pašalpoms sutarčių sudarymą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
- Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »