Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Biržų regioninio parko direkcijos direktoriaus
2019 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr.V1-32

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Biržų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Biržų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti regioniniame parke karstinio proceso veikiamų – gamtos paveldo teritorinių kompleksų ir objektų apsaugą bei tvarkymą, tiriamąją veiklą, karstinio proceso paviršinių formų inventorizaciją ir fiksaciją, nagrinėti ir vertinti teritorijų planavimo dokumentus, teikti rengiamiems planams ir projektams išvadas, fiksuoti ir kaupti informaciją apie karstinį procesą parko teritorijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – geologinių procesų apsaugos ir tvarkymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminius dokumentus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą ir darbus, priskirtus tarnybinėms pareigoms.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.
4.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį kolegijinį išsilavinimą fizinių mokslų studijų geologijos ar fizinės geografijos krypties.
4.4. Sugebėti bendrauti, organizuoti kolektyvinį darbą.
4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.6. Mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusiojo vartotojo lygmeniu B(1);
4.7. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
4.8. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius.
4.10. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, ARC GIS programiniu paketu.
4.11. Turėti geologijos, darbo su skaitmenine kartografija žinių pagrindus.
4.12. Žinoti karstinio proceso vystimosi bei apsaugos ypatumus ir problemas.
4.13. Žinoti Biržų regioninio parko nuostatus, darbo reglamentą, priešgaisrinius reikalavimus ir darbo saugos instrukcijas.
4.14. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
4.15. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, ir kitais įstatymais, Biržų regioninio parko nuostatais, įsakymais, direkcijos direktoriaus pavedimais, kitais norminiais aktais, užtikrindamas teisės aktų įgyvendinimą.
5.2. Dalyvauja darbo planų, ataskaitų, teisės aktų, norminių dokumentų, raštų, projektų, susijusių su direkcijos veikla, rengime.
5.3. Rengia ir vykdo regioninio parko karstinių sufozinių procesų veikiamo kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos bei ūkinės veiklos programas.
5.4. Propaguoja Direkcijos veiklą, gamtojautos, aplinkosaugos idėjas, vykdo švietėjišką darbą.
5.5. Teikia pasiūlymus ir išvadas dėl parko direkcijoje derinamų žemės paskirties keitimo ir statybų parko teritorijoje projektų.
5.6. Palaiko ryšius su valstybės institucijomis. Seka naujoves, susijusias su gamtosauga saugomose teritorijose ir jas pritaiko direkcijos veikloje.
5.7. Vykdo Direkcijai priskirtų valstybinių draustinių kontrolę ir vertinimą.
5.8. Vykdo karstinio proceso paviršinių formų inventorizaciją.
5.9. Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių regioninio parko veiklą.
5.10. Nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia sąlygas bei išvadas dėl regioniniame parke ir priskirtose teritorijose rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų.
5.11. Vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.
5.12. Nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia Biržų regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir atliktų darbų ataskaitas.
5.13. Pagal kompetenciją teikia regioninio parko direktoriui pasiūlymus teritorijų planavimo, statybų, karstinio proceso ir kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais.
5.14. Vykdo kitus teisėtus direktoriaus nurodymus, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
5.15. Teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, teritorijų planavimo, statybų saugomose teritorijose, ūkininkavimo karstiniame regione ir kitais aplinkosaugos klausimais, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
5.16. Tiesiogiai teikia informaciją gyventojams, besikreipiantiems asmenims ir lankytojams apie parko steigimo tikslus, Direkcijos vykdomą veiklą, regioninio parko vertybes, supažindina su parko lankymo taisyklėmis; dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius.
5.17. Skatina vietos gyventojų, suinteresuotų asmenų grupių iniciatyvas, padedančias įgyvendinti parko tikslus, apsaugą ir tvarkymą.
5.18. Gavus informaciją ar esant įtarimams dėl galimo teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimo, pagal savo kompetenciją imasi visų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius; apie galimą pažeidimą informuoja kompetetingas institucijas.
5.19. Informuoja teritorijų savininkus apie netinkamą saugomų vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti.
5.20. Indentifikuoja tikslines asmenų grupes, kurioms, esant reikalui, pateikia aktualią informaciją.
5.21. Informuoja Direkcijos darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus jo kompetencijai priskirtose veiklos srityse.
5.22. Prireikus veda edukacines programas, gamtosauginius renginius, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius lietuvių ir anglų kalbomis.
5.23.Direktoriaus nukreipimu organizuoja ir atlieka Direkcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
5.24. Direktoriaus nukreipimu rengia Direkcijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus; rengia, dalyvauja rengiant Direkcijos viešųjų pirkimų planus.
5.25. Teikia pasiūlymus dėl Direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos taisyklių pakeitimo.
5.26. Prireikus veda edukacines programas, gamtosauginius renginius, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius.
5.26. Biržų regioninio parko direktoriaus atostogų, ligos bei kitais nenumatytais atvejais pavaduoja direktorių.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biržų regioninio parko direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.90
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €