Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Krekenavos regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9 .

- Krekenavos regioninio parko direkcijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti rekreacinę veiklą ir pažintinį turizmą, vykdyti švietėjišką – propagandinę – mokomąją veiklą, susijusią su gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) išsaugojimu, tvarkymu ir racionaliu naudojimu; teikti vietos gyventojams ir saugomos teritorijos (toliau – ST) lankytojams informaciją apie ST, įtraukti vietos bendruomenes į ST tikslų įgyvendinimą; vykdyti viešuosius pirkimus. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Renka informaciją apie Krekenavos regioniniame parke esančias rekreacines zonas, rekreacinius išteklius, jų būklę; pildo rekreacinių objektų pasus; fiksuoja rekreacines apkrovas; organizuoja rekreacinių zonų parengimą lankymui;
- Organizuoja ir atlieka lankytojų monitoringą; rengia ir įgyvendina lankytojų srautų valdymo projektus;
- 3 Sudaro ekskursijų maršrutus ir rengia edukacines programas; organizuoja etnokultūrinius renginius, parodas; platina informacinius leidinius, suvenyrus, lankytojo bilietus;
- Organizuoja edukacines programas, veda ekskursijas, žygius po Krekenavos regioninį parką lietuvių, anglų kalbomis;
- Atlieka kraštovaizdžio monitoringą;
- Organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo išsaugojimu;renka medžiagą apie teritorijos materialinį ir dvasinį kultūros paveldą; teikia siūlymus dėl kultūros paveldo vertybių įtraukimo į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus;
- Organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo apsaugą bei tvarkymą, sunaikintų ir pažeistų kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą teritorijoje;
- Teikia informaciją vietos gyventojams ir lankytojams apie ST tikslus, būklę, saugomas vertybes, lankymo taisykles, poilsio ir veiklos galimybes; agituoja vietos bendruomenes įsitraukti į ST tikslų įgyvendinimą; organizuoja susitikimus su bendruomenėmis ST rekreacinių išteklių, kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo klausimais;
- Organizuoja gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, informacinių leidinių, videofilmų ir kitų informacinių priemonių parengimą ir išleidimą; pildo ir atnaujina lankytojų centro ekspoziciją;
- Vykdo prevencinę veiklą valstybinės saugomų teritorijų kontrolės srityje; stebi rekreacinių zonų ir objektų, vizualinės informacinės sistemos natūroje ir infrastruktūros lankytojams, kultūros paveldo vertybių būklę; užfiksuotus pažeidimus, niokojimo atvejus perduoda direktoriui; esant būtinybei panaudoja valstybinio ST pareigūno įgaliojimus pastebėtiems pažeidimams sustabdyti;
- Bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais rekreacinę veiklą teritorijoje, teikia konsultacijas rekreacinės veiklos, turizmo plėtros ST klausimais;
- Pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese;
- Atstovauja Direkcijai, nagrinėjant rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros, pažintinio turizmo organizavimo ir kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus;
- Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo savo veiklos srityje;
- Rengia ir teikia direktoriui tvirtinti metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
- Organizuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų planus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, ST, kultūros paveldo apsaugą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus bei susijusius su darbo sritimi;
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities turizmo ir poilsio, teritorijų planavimo, visuomeninės geografijos studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, gamtinės geografijos studijų krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos studijų krypties, humanitarinių mokslų studijų srities paveldo studijų, etnologijos ir folkloristikos, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypties išsilavinimą.
- Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti savo darbo srities dokumentus;
- Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
- Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
- Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, komunikabiliu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Krekenavos regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »