Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti informaciją bei konsultuoti Varnių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) kompetencijos klausimais Varnių regioninio parko (toliau – Parko) žemės valdytojus, naudotojus, vietos gyventojus, lankytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis, užtikrinant informacijos apie saugomą teritoriją prieinamumą, ugdant vertybinį parko tikslų supratimą, informacinę kultūrą aplinkosaugos srityje, taip pat lankytojų kokybinei ir kiekybinei analizei vykdyti, teikti pagalbą aplinkosauginę kontrolę vykdančioms institucijoms.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų tvarkymo ir kontrolės klausimus;
- stebi Parko būklę, užtikrina Parko lankymo taisyklių laikymąsi, fiksuoja rekreacines apkrovas, teikia siūlymus lankytojų srautams reguliuoti;
- informuoja savininkus apie netinkamą vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti;
- tiesiogiai teikia informaciją saugomų teritorijų lankymo klausimais, apie parko vertybes, turistinius maršrutus, poilsio ir maitinimo sąlygas ir kitas turistines paslaugas, t.y. žodžiu informuoja sutiktus parko lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis arba ruošia ir dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;
- identifikuoja tikslines asmenų grupes (bendruomenes, medžiotojų ir žvejų būrelius, žygeivių, skautų klubus, mokyklas ir gimnazijas, kelionių organizatorius ir kt.), kurioms pateikia aktualią informaciją;
- konsultuoja Parko žemės valdytojus, naudotojus, vietos gyventojus, lankytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis Direkcijos kompetencijos klausimais (apie Parko tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, apie esamus ir numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimybę gauti paramą, agituoja įsitraukti į Parko tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis;
- organizuoja savanorių darbą, jaunojo reindžerio programos užsiėmimus, siekiant įtraukti į Parko priežiūrą, tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus, moksleivius ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus Parko tikslams ir vertybių apsaugai;
- organizuoja susitikimus su suinteresuotų asmenų grupėmis, kurių metu aptariami aktualūs klausimai, kylančios problemos, galimi jų sprendimo būdai, siekia, kad suinteresuoti asmenys dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus, teiktų pasiūlymus dėl veiklos, infrastruktūros, saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo tobulinimo;
- esant poreikiui lydi lankytojų grupes;
- atlieka saugomų teritorijų pareigūno funkcijas;
- stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, pataria dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų, fiksuoja, ar ši veikla atitinka veiklą Parke reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, išaiškina šių dokumentų reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims ir siūlo Parko direktoriui sprendimus dėl reikiamo poveikio priemonių taikymo, esant būtinybei taiko Administracinio teisės pažeidimų kodekso nuostatas;
- prireikus yra atsakingas už budėjimų ir reidų organizavimą bei vykdymą;
- atstovauja Direkcijai nagrinėjant Parko kontrolės klausimus;
- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Parko direktoriui teritorijos tvarkymo ir kontrolės klausimais;
- rengia ir teikia Parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
- bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais, lankytojais jo kompetencijai priskirtais klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo savo veiklos srityje;
- vykdo kitus Parko direktoriaus nurodymus ir pavedimus, siekiant Direkcijos tikslų ir funkcijų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, susijusius su darbo sritimi, kitus dokumentus, reglamentuojančius šias pareigas, žinoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos kodeksų nuostatas, susijusias su saugomų teritorijų tvarkymo ir kontrolės klausimais bei aplinkos apsauga;
- žinoti saugomų teritorijų sistemą, Direkcijos veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
- turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, miškininkystės, žemės ūkio mokslų krypčių, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, gamtinės geografijos studijų krypčių, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities visuomeninės geografijos, arba teisės studijų krypčių aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- labai gerai gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- būti susipažinus su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Varnių regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »