Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas

Širvintos - Širvintų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Užtikrinti Savivaldybės sporto ir jaunimo politikos įgyvendinimą Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • stebi, analizuoja, vertina Sporto mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų įgyvendinimą, apibendrina duomenis apie Sporto mokyklos veiklos pokyčius, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
 • įvertina kūno kultūros ir sporto būklę ir poreikius rajone, kiekvienais metais parengia Savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto programą, prižiūri jos įgyvendinimą;
 • rengia rajono programoje numatytas sportines varžybas;
 • sudaro sąlygas rajonui atstovaujančioms komandoms bei sportininkams dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose;
 • perka ar kitaip įsigyja rajono rinktinėms komandoms ar atskiriems sportininkams jų veiklai reikalingą sportinį inventorių;
 • informuoja rajono žiniasklaidą apie sporto renginius, kaupia medžiagą apie sporto renginių ir sporto klubų veiklą;
 • koordinuoja ir analizuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto organizacijų, sporto klubų, seniūnijų sportinę veiklą, teikia metodinę, profesinę pagalbą;
 • kartu su kūno kultūros ir sporto institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo rajono teritorijoje programas;
 • bendradarbiauja ir palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto šakų federacijomis ir kitomis sporto organizacijomis;
 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
 • dalyvauja įvairių komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
 • dalyvauja rengiant investicinius projektus, įvairias programas;
 • teikia savo veiklos ataskaitą Skyriaus vedėjui;
 • rengia rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus sporto ir jaunimo politikos klausimais, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą;
 • Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kito Švietimo ir kultūros skyriaus valstybės tarnautojo funkcijas jo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais, kai Skyriaus valstybės tarnautojas negali eiti pareigų;
 • vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigomis susijusias funkcijas, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, kūno kultūrą ir sportą, jaunimo politiką, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
 • gebėti tikslingai panaudoti kūno kultūrai ir sportui savivaldybės tarybos skirtas biudžetines lėšas;
 • turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, interneto naršykle ir elektroniniu paštu).
 • turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo B1 lygiu.
CVB klientas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: