Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-10-01 įsakymu Nr. ĮS-1885
(2020-06-15 įsakymo Nr. ĮS-1209 redakcija)

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) (toliau- Koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Koordinatoriaus pareigybė reikalinga koordinuoti Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos –tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko gerovės srityje;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko gerovės užtikrinimą, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Koordinatoriaus funkcijoms atlikti;
4.4. išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų valdymo, naudojimo ir rengimo taisykles;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina veiksmingą koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą:
5.1.1. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus ar informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
5.1.2. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
5.1.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
5.1.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.1.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) planą, kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
5.1.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
5.2. koordinuoja vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą įgyvendinimą:
5.2.1. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės bei kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą įgyvendinimą;
5.2.2. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
5.2.3. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis savivaldybės teritorijoje;
5.2.4. vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
5.2.5. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
5.2.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas funkcijas;
5.2.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
5.2.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas;
5.3. koordinuoja bendrą darbą su šeimomis Savivaldybėje:
5.3.1. skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, inicijuoja tarpinstitucinius pasitarimus su vaiko gerovės srityje veikiančių institucijų, įstaigų, organizacijų atstovais;
5.3.2. renka informaciją apie pagalbos šeimoms ir vaikams teikimą, vertina ir analizuoja savivaldybėje gyvenančių šeimų bendrą pagalbos poreikį, paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo veiksmingumą;
5.3.3. vykdo pagalbos prieinamumo ir kokybės stebėseną pagal švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru nustatytus paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodiklius bei tvarką;
5.3.4. teikia informaciją savivaldybės vykdomajai institucijai apie kylančias problemas dirbant bendrą darbą su šeimomis ir siūlymus dėl pagalbos šeimoms teikimo, organizavimo tobulinimo, plėtros;
5.3.5. dalyvauja rengiant paslaugų plėtros planų projektus;
5.3.6. informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje;
5.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų raštų projektus, pagal savo kompetenciją kontroliuoja jų vykdymą;
5.4.1. organizuoja Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžius;
5.4.2. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu išrinktas, veikloje ir teikia pasiūlymus pagal savo kompetenciją;
5.5. nagrinėja prašymus, pasiūlymus, skundus ir pranešimus, susijusius su kuruojama sritimi ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
5.6. vykdo kitus su pavestomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.90
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €