Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus (toliau – Įvaikinimo skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Įvaikinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir teikti išvadas dėl tarptautinio ir tarpvalstybinio įvaikinimo Vilniaus apygardos teismui, atstovauti vaiko interesams bendrosios kompetencijos teismuose civilinėse bylose dėl įvaikinimo, ginti įvaikinamo vaiko teises ir atstovauti jo interesams valstybės ir savivaldybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Koordinuoja 1993 m. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje;
- Teismo pavedimu teikia duomenis teismui apie įvaikinamą vaiką, įvaikintojo ir įvaikinamojo registraciją atitinkamuose sąrašuose, taip pat išvadą, ar nėra įstatymų numatytų kliūčių įvaikinti vaiką, ir išvadą apie įvaikinimo procedūros iki teismo įvykdymą;
- Gina vaiko teises ir teisėtus interesus bei atstovauja jiems valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir įstaigose vykdant su įvaikinimo procedūra susijusias funkcijas;
- Dalyvauja teisme nagrinėjant tarptautinio ir tarpvalstybinio įvaikinimo bei kitas su įvaikinimu susijusias bylas ir teikia teismui išvadą;
- Dalyvauja priimant sprendimą, parenkant galimam įvaikinti vaikui geriausiai jo interesus atitinkančią šeimą.
- Išduoda pažymėjimą dėl tarptautinio įvaikinimo atitikimo 1993 m. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje reikalavimams;
- Rengia išvadą dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių institucijoms suteikimo;
- Pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis valdžios institucijomis bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant tarptautinio ir tarpvalstybinio įvaikinimo klausimus;
- Konsultuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, dvišalių sutarčių tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių nuostatų taikymo klausimais ir teisės klausimais, susijusiais su tarptautiniu ar tarpvalstybiniu įvaikinimu;
- Pagal kompetenciją rengia metodinę medžiagą rajono/miesto savivaldybių administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams įvaikinimo klausimais;
- Tvarko grįžtamąją informaciją apie įvaikintus vaikus užsienyje, gautą iš centrinės institucijos, vykdančios įvaikinimą užsienio valstybėje arba akredituotos užsienio valstybės institucijos, įgaliotos veikti Lietuvos Respublikoje;
- Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, teikia konsultacijas tarptautinio ir tarpvalstybinio įvaikinimo klausimais.
- Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją dėl įvaikinamų vaikų.
- Kaupia ir sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie užsienio valstybių teisės aktus, reglamentuojančius įvaikinimą, 1993 m. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje įgyvendinimą užsienio valstybėse ir Lietuvos Respublikoje;
- Pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo, jų tobulinimo bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl įvaikinimo.
- Pavaduoja kitus Įvaikinimo skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
- Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir Įvaikinimo skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
- Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį;
- Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko globos ir įvaikinimo klausimus bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius įvaikinimą ir globą;
- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- Mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »