Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Pilietybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, taip pat asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimą, nuostatas ir prižiūrėti laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principo įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- priima ir nagrinėja asmenų prašymus dėl vaikų, gyvenančių užsienyje, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo, Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimo ir rengia Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktoriaus sprendimų šiais klausimais projektus, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- priima ir nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir rengia vidaus reikalų ministrui Migracijos departamento teikimų bei vidaus reikalų ministro įsakymų šiais klausimais projektus, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- priima ir nagrinėja dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ir rengia vidaus reikalų ministrui Migracijos departamento teikimų bei vidaus reikalų ministro įsakymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo projektus arba teikia Migracijos departamento direktoriui siūlymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę netaikymo projektus, kad būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- priima asmenų, gyvenančių užsienyje, prašymus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ir rengia skyriaus raštų dėl šių dokumentų teikimo svarstyti Pilietybės reikalų komisijai projektus, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- priima ir nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus išduoti (pakeisti) Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių pažymėjimų išdavimo ar keitimo, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- rengia Migracijos departamento sprendimo, kuriuo konstatuojama, kad nėra pakankamai dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lietuvos Respublikos pilietis ar yra jo palikuonis, arba dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos pilietis ir kitos valstybės pilietis, projektą, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinami skyriaus veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ir suteikiama informacija pagal kompetenciją;
- teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais suinteresuotiems asmenims ir institucijoms, taip pat tikrina duomenis apie asmens turimą Lietuvos Respublikos pilietybę ir teikia juos teisės aktų nustatyta tvarka, kad būtų suteikiama informacija pagal kompetenciją;
- analizuoja teisės aktų Lietuvos Respublikos pilietybės, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje klausimais taikymo praktiką, teikia pastabas ir pasiūlymus bei rengia teisės aktų projektus šiais klausimais, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, gautų iš kitų institucijų, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl pažymų, patvirtinančių Europos Sąjungos valstybės narės piliečių teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo ir keitimo, Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo ir pakeitimo migracijos padaliniuose organizavimo, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl asmens be pilietybės kelionės dokumentų išdavimo ir keitimo migracijos padaliniuose, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- teikia pasiūlymus ir rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir pristato suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje klausimais veikloje, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- kuruoja Migracijos departamento direktoriaus įsakymu priskirtus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyrius (valdybą) (toliau – migracijos padaliniai), tikrina kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, rengia pažymas dėl migracijos padalinių veiklos, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- teikia migracijos padaliniams, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinės įstaigos) metodinę bei praktinę pagalbą, rengia rekomendacijas dėl teisės aktų Lietuvos Respublikos pilietybės, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje klausimais taikymo bei dalyvauja vykdant konsulinių įstaigų konsulinių pareigūnų ir migracijos padalinių valstybės tarnautojų mokymus, stažuotes, kvalifikacijos kėlimą, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktų reikalavimai;
- rengia ir pasirašo raštus apie asmens prašymų ir dokumentų nagrinėjimo eigą ir trūkstamus papildomus dokumentus, paklausimus institucijoms Lietuvoje, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir pristato suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje klausimais veikloje, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais ir jai pavaldžiomis įstaigomis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio šalių institucijomis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- priima interesantus skyriaus veiklos klausimais Migracijos departamente, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- tvarko duomenis, susijusius su jam paskirtais dokumentais skyriaus kompetencijos klausimais, vietinėse duomenų bazėse ir Užsieniečių registre, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- vyksta į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje, kad būtų atstovaujama Migracijos departamentui skyriaus kompetencijos klausimais;
- dalyvauja Migracijos departamento, migracijos padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse, mokymuose, darbo grupių veikloje, kad būtų keliama valstybės tarnautojų kvalifikacija;
- vykdydamas funkcijas, prireikus naudojasi valstybinės įmonės Registrų centro Gyventojų registru (toliau – Gyventojų registras), Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Prevencinių poveikio priemonių taikymo registru, Administracinių teisės pažeidimų registru, Lietuvos nacionaline antrosios kartos Šengeno informacine sistema, Užsieniečių registru, Interpolo generalinio sekretoriato duomenų baze, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacine sistema, teikia duomenis Gyventojų registrui apie asmenų turimą Lietuvos Respublikos pilietybę ar jos netekimą bei apie asmenų turimą kitos valstybės pilietybę, kad būtų vykdomos skyriui priskirtos funkcijos;
- teisės aktų nustatyta tvarka tvarko bylas pagal Migracijos departamento dokumentacijos planą, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atlieka kito skyriaus kai kurias valstybės tarnautojo funkcijas, kai yra padidėjęs kito skyriaus darbų mastas, kad būtų įgyvendinamas Migracijos departamento strateginis tikslas.
- vykdo kitus Migracijos departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinamas Migracijos departamento strateginis tikslas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo srities darbo patirtį;
- mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais dokumentais ir kitais teisės aktais Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitais migracijos klausimais, taip pat valstybės tarnybos klausimais;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą bei teisės aktų rengimą;
- mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;
- gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, problemas, sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
- gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »