Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento (toliau – departamentas) Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politika ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad investicijų valdymo ir kontrolės sistemų institucijos pasiektų joms keliamus tikslus, veikdamos sklandžiai ir optimaliai naudodamos išteklius.
:
 • atlikti šias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus, pagal poreikį rengti veiksmų programų administravimą ir finansavimą reglamentuojančių dokumentų ir metodinių nurodymų projektus, rengti paaiškinimus institucijoms dėl jų taikymo;
 • rengti ir teikti skyriaus atsakingam darbuotojui su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą parengti ir atnaujinti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
 • vykdyti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis, pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę:
 • analizuoti, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, nustatytus funkcijų vykdymo reikalavimus, rengti pasiūlymus (rekomendacijas) dėl tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo ir organizuoti jų teikimą tarpinėms institucijoms;
 • vykdyti nuolatinę funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;
 • atlikti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir (ar) kitų institucijų atliktų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditų metu pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų tarpinėms institucijoms stebėseną SFMIS ir imtis veiksmų, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos suvedimą į SFMIS;
 • atlikti 2014–2020 m. atsakomybės taisyklių
 • 2 papunktyje nustatytas funkcijas, susijusias su veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimu, išskyrus
 • 3 papunktyje nustatytas funkcijas:
 • planuoti veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programos administravimui“ įgyvendinimą, analizuoti ir vertinti veiksmų programos administravimui reikalingus žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius, teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl šių išteklių valdymo tobulinimo (lėšų panaudojimo efektyvumo, supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdų taikymo ir pan.);
 • rengti ir teikti veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programos administravimui“ projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;
 • vertinti veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programos administravimui“ projektus ir apie atrinktus finansuoti projektus informuoti įgyvendinančiąją instituciją, atsakingą už techninės paramos prioritetų įgyvendinimą;
 • analizuoti ir teikti išvadas dėl veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programos administravimui“ lėšų panaudojimo efektyvumo;
 • rengti informaciją apie veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programos administravimui“ įgyvendinimą;
 • analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus rengti dokumentus dėl priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos;
 • rengti ir teikti departamento atsakingam skyriui informaciją, reikalingą metinėms ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms parengti skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • padėti rengti veiksmų programą, jos priedą ir šių dokumentų pakeitimus, teikti pasiūlymus dėl veiksmų programos ir jos priedo keitimo;
 • pagal kompetenciją vykdyti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
 • įtarus pažeidimą, pranešti apie tai įgyvendinančiajai institucijai ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • analizuoti informaciją SFMIS ir registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis;
 • organizuoti su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą Europos Komisijai per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;
 • rengti su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiams užbaigti;
 • atlikti koordinuojančiosios institucijos funkcijas, rengiantis įgyvendinti naujų finansavimo laikotarpių Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programas (toliau – tarptautinės finansinės paramos programos):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinės finansinės paramos administravimą, projektus;
 • koordinuoti veiksmus, susijusius su techninės paramos administravimu;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programos valdymo ir kontrolės sistemų tobulinimo;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;
 • rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Europos Audito Rūmams, kitoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir galutiniams paramos gavėjams bei visuomenei;
 • bendradarbiauti su Europos Audito Rūmais, Europos Komisija, valstybių donorių atsakingomis institucijomis, kitomis institucijomis, Finansų ministerijos administracijos padaliniais ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės sistemų kūrimo, priežiūros ir tobulinimo klausimais;
 • vykdyti tiesioginio vadovo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • skelbti reikiamą informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt), Finansų ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;
 • užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • pavaduoti kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų lėšų administravimo arba tarptautinių programų lėšų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »