Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA pastoviosios dalies koef. nuo 5,49 iki 10,5 (baziniais dydžiais), atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį)

Vilnius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. V-334

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų apskaitą pagal šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengti dokumentų apyvartos ataskaitas, pasitarimų protokolus, administracinių paslaugų aprašymus.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų patirtį dokumentų valdymo srityje;
5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dokumentų valdymo, apskaitos ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ar pats šiuos projektus rengia, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
6.2. dokumentų valdymo sistemos priemonėmis tvarko Kalėjimų departamento neįslaptintus dokumentus (registruoja, rengia skaitmenines kopijas, perduoda pagal paskirtį rezoliucijoms užrašyti, išsiunčia adresatams, supažindina), užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į apskaitą ir veiklos įrodymų išsaugojimą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;
6.3. renka ir sistemina Kalėjimų departamento dokumentų apyvartos statistinius duomenis, šių duomenų pagrindu rengia dokumentų apyvartos statistines ataskaitas ir teikia jas skelbti Kalėjimų departamento intraneto svetainėje, užtikrindamas dokumentų apyvartos statistinių duomenų valdymą ir prognozavimą bei informacijos sklaidą Kalėjimų departamento darbuotojams;
6.4. rengia ir prireikus atnaujina Kalėjimų departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, skelbia juos Centralizuotame viešųjų ir administracinių paslaugų portale, įveda kitą informaciją, nustatytą teisės aktuose; atlieka šių paslaugų kokybės vertinimą;
6.5. rengia Kalėjimų departamento vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolus, prireikus – Kalėjimų departamente vykstančių tarpinstitucinių posėdžių ir pasitarimų ar bendrų su Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų atstovais posėdžių ar pasitarimų protokolus;
6.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;
6.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos patikrinimuose, rengia patikrinimų pažymas, teikia atliktų patikrinimų išvadas ir pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, užtikrindamas įstaigų veiklos kontrolę dokumentų valdymo srityje ir metodinės bei praktinės pagalbos suteikimą;
6.8. dokumentų valdymo sistemoje saugomų dokumentų ir duomenų pagrindu teikia Kalėjimų departamento vadovybei ir darbuotojams reikalingą informaciją, užtikrindamas operatyvų, tikslų ir išsamų informacijos valdymą;
6.9. teikia Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams konsultacijas ir metodinę pagalbą dokumentų valdymo, rengimo ir įforminimo klausimais;
6.10. pagal pareigybės kompetenciją sudaro ir tvarko dokumentų bylas, priskirtas skyriui pagal Kalėjimų departamento atitinkamų metų dokumentacijos planus, ir saugo jas iki atrinkimo naikinti arba perdavimo į Kalėjimų departamento archyvą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
6.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento tikslai.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (159) »