Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje) (statutiniai įstaigų vadovai)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 33140)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 3.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Kauno apskr. VPK viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, t. y. užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, neatidėliotinos pagalbos teikimą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, eismo automobilių keliais priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų vidaus tarnybos stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose patirtį;
5.3. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
5.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
5.5. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);
5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Kauno apskr. VPK veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus;
6.2. atsako už Kauno apskr. VPK pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras Kauno apskr. VPK;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;
6.4. užtikrina, kad Kauno apskr. VPK veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja atliekančių ikiteisminį tyrimą pavaldžių padalinių veiklą, užtikrindamas baudžiamojo proceso paskirtį;
6.6. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Kauno apskr. VPK žmogiškųjų išteklių valdymą;
6.7. planuoja, organizuoja ir vykdo Kauno apskr. veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų metinį veiklos planą. Tvirtina Kauno apskr. struktūrinių padalinių veiklos priemonių ir specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikia Kauno apskr. VPK metinio veiklos plano vykdymo ataskaitą, pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų prioritetų, strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimą;
6.8. rengia ir teikia Policijos departamentui Kauno apskr. VPK biudžeto projektą, biudžeto programos sąmatą, atsako už paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, veiksmingumą ir rezultatyvumą;
6.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka Kauno apskr. VPK pareigūnus ir kitus darbuotojus skiria ir atleidžia iš pareigų, juos apdovanoja, skatina ir skiria ar panaikina tarnybines nuobaudas, suteikia policijos pareigūnams specialiuosius policijos laipsnius, pasirašo kitus teisės aktus, susijusius su pareigūnų ir kitų darbuotojų tarnybos ar darbo eiga;
6.11. teisės aktų nustatyta tvarka, neviršydamas Kauno apskr. VPK nustatyto darbo užmokesčio fondo, nustato pareigūnų ir kitų darbuotojų pareiginę algą, priemokas;
6.12. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;
6.13. išklauso Kauno apskr. VPK padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją prižiūrimoje teritorijoje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl jos gerinimo;
6.14. koordinuoja Kauno apskr. VPK bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, kriminalinės žvalgybos subjektais, veikiančiais Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje. Organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;
6.15. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti Kauno apskr. VPK nuostatų projektą, tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;
6.16. pagal kompetenciją organizuoja Kauno apskr. VPK ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;
6.17. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą prižiūrimoje teritorijoje, vykdo viešosios informacijos vadybą;
6.18. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą Kauno apskr. VPK;
6.19. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;
6.20. pagal kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6.21. pagal kompetenciją diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;
6.22. atstovauja Kauno apskr. VPK operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;
6.23. vykdo policijos generalinio komisaro, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus policijos generaliniam komisarui.

Pareiginės algos koeficientas: 0.00
CVB klientas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €