Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos Vyresnysis patarėjas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas (toliau – vyresnysis patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovui) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme įtvirtintus įgaliojimus ir teises, t.y. prižiūrėti, ar Kauno apskrities savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus ir kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės sprendimai).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tikrina, ar Kauno apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;
- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;
- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;
- nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia pareiškimo administraciniam teismui, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, projektą;
- nustatęs, kad remiantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, yra sudarytas sandoris savivaldybės vardu ir tas sandoris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, rengia bendrosios kompetencijos teismui ieškinio dėl viešojo intereso gynimo pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį projektą;
- iškilus abejonėms dėl savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalis) atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, rengia pareiškimo administraciniam teismui dėl norminio akto tyrimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, projektą;
- tikrina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;
- rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;
- savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos teismui;
- savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka rengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;
- Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;
- Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Kauno apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ir Vyriausybės sprendimų;
- rengia atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;
- kontroliuoja rengtų Vyriausybės atstovo teikimų, reikalavimų ir potvarkių vykdymą;
- Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikia motyvuotus siūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų dokumentų projektus;
- konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;
- stebi, renka, analizuoja ir apibendrina Vyriausybės atstovo pavestos srities teismų praktiką, Konstitucinio Teismo jurisprudenciją;
- seka, sistemina ir analizuoja Vyriausybės atstovo pavestos srities valstybės teisinį reguliavimą, Vyriausybės atstovo pavedimu atlieka analitinius tyrimus, rengia motyvuotas išvadas ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- pataria Vyriausybės atstovui kuruojamų savivaldybių administracinės priežiūros klausimais;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
- kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;
- padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.
- vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės atstovo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
- turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, teismų praktiką bylose dėl vietos savivaldos administracinės priežiūros santykių ir savivaldybių administravimo subjektų norminių administracinių teisės aktų teisėtumo;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, gebėti juos taikyti;
- išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo, teisės aiškinimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exell, MS Outlook, Internet Explorer;
- gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »