Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vyžuonų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas - 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYŽUONŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Utenos savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos (toliau – Seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūnijos veiklos organizavimas, vadovavimas struktūriniam teritoriniam padaliniui, kontroliuojant ir koordinuojant Seniūnijai priskirtas funkcijas, valstybės ar vietos savivaldos institucijų teisės aktų įgyvendinimas pagal kompetenciją, Seniūnijai skirtų asignavimų administravimas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų valdymo ir Seniūnijos vidaus administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo, administracinę, civilinę teisę, notarinių veiksmų atlikimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti jos darbą;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
5.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4. šaukia seniūnaičių ar Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.5. teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.7. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.8. atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, organizuoja Seniūnijos veiklą;
5.9. administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus, atsako už Seniūnijos ūkinę – finansinę veiklą;
5.10. užtikrina Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą;
5.11. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Seniūnijos nuostatų;
5.12. atlieka Seniūnijos darbuotojų (išskyrus valstybės tarnautojus) personalo valdymo funkcijas: pasirašo darbo sutartis su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais priimtais nuolatiniam darbui Seniūnijoje asmenis, leidžia įsakymus, dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo pagal sezonines ir terminuotas darbo sutartis, pasirašo darbo sutartis su jais; leidžia įsakymus, dėl laikinai nesančių darbuotojų pavadavimo, dėl pavedimo jiems atlikti papildomas funkcijas ir mokėti priemokas už šių funkcijų vykdymą, kitas išmokas iš Seniūnijai skirtų lėšų, dėl atostogų bei papildomų poilsio dienų suteikimo, dėl komandiruočių, dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo, kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais;
5.13. tvirtina Seniūnijos vidaus tvarkos taisykles;
5.14. organizuoja Seniūnijos darbuotojų darbo saugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
5.16. išduoda leidimus laidoti Seniūnijai priskirtose kapinėse;
5.17. organizuoja Seniūnijai priskirtų kapinių priežiūrą – kapinių plėtimą, aprūpinimą vandeniu, želdinių jose kirtimą, šienavimą, atliekų surinkimą;
5.18. esant būtinybei (laidojant vienišus žmones) užtikrina ritualinių paslaugų teikimą Seniūnijos teritorijoje;
5.19. kontroliuoja ir prižiūri pagal Seniūnijos kompetenciją, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi švaros, komunalinių atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo bei kitų Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių; pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinius nusižengimus;
5.20. kartu su policija dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir rimtį Seniūnijos teritorijoje; siūlo ir įgyvendina prevencines priemones Seniūnijos gyventojų saugumui užtikrinti;
5.21. teikia prašymus Utenos rajono eismo saugumo komisijai dėl teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimo;
5.22. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;
5.23. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;
5.24. sudaro sutartis pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą, taip pat sutartis Seniūnijos veiklos klausimais, kurių sudarymas teisės aktais nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, užtikrina jų vykdymą; sutarčių projektus rengia ir teikia derinimui Seniūnijos valstybės tarnautojai, sutartis pasirašo seniūnas;
5.25. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų suteikimo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.26. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus prekybai, įgyvendina priemones užkertančias kelią prekybai neleistinose vietose, numato vietas prekybai viešose vietose;
5.27. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį, organizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
5.28. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius, skatina gyventojus socialinei ir edukacinei veiklai;
5.29. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
5.30. informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir Savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą;
5.31. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.32. išduoda leidimus organizuoti renginius, pratęsti renginių organizavimo terminą, prekiauti nustatytose vietose ir pan.;
5.33. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Seniūnijos seniūno pareigybės aprašyme ir Seniūnijos nuostatuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti:
5.33.1. inicijuoja viešuosius pirkimus prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti;
5.33.2. rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti, teikia dokumentus Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui;
5.33.3. administruoja sutartis sudarytas ir pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus, įvykus viešajam pirkimui, užtikrina jų vykdymą, informuoja Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių apie šių sutarčių vykdymo eigą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;
5.33.4. pasirašo atliktų darbų, paslaugų ir pristatytų prekių priėmimo – perdavimo aktus, patvirtinant atliktų darbų, paslaugų bei pristatytų prekių apimtis ir kokybę;
5.34. pagal želdinių priežiūros ir tvarkymo taisykles išduoda leidimus genėti, kirsti ir šalinti medžius;
5.35. konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
5.36. organizuoja Seniūnijos teritorijoje esančių karjerų ir užterštų teritorijų priežiūrą;
5.37. išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams Seniūnijos teritorijoje atlikti;
5.38. bendrauja ir bendradarbiauja su Seniūnijos teritorijoje esančiomis bendruomenėmis, padeda bendruomenių atstovams rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, bendrauja su kraštiečiais organizuojant susitikimus ir kitus renginius, taip pat su kitomis Seniūnijos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
5.39. valdo Seniūnijai priskirtas negyvenamąsias ir gyvenamąsias patalpas;
5.40. informuoja atitinkamas tarnybas apie poreikį gaudyti beglobius gyvūnus Seniūnijos teritorijoje;
5.41. užtikrina priešgaisrinę saugą Seniūnijos valdomose patalpose;
5.42. dalyvauja organizuojant civilinę saugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.43. pasirašo įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės būsto (socialinio būsto) nuomos sutartis, kontroliuoja, ar turto gavėjai naudoja turtą pagal paskirtį;
5.44. atlieka gauto turto valdymo ir naudojimo funkcijas; įgaliojus Utenos rajono savivaldybės tarybai ar Savivaldybės administracijos direktoriui, pasirašo turto nuomos ar panaudos sutartis, kontroliuoja, ar turto gavėjai naudoja turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar vykdo visas sutartyje numatytas sąlygas;
5.45. užtikrina racionalų ir taupų Seniūnijos lėšų bei Seniūnijai priskirto turto naudojimą, imasi priemonių užkertančių kelią žalai, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie aplinkybes gresiančias jo saugumui, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir jo likvidavimą;
5.46. organizuoja seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.47. teikia pagalbą Seniūnijos teritorijoje esančioms kraštiečių bendrijoms organizuojant renginius, bendradarbiaujant su įstaigomis ir organizacijomis;
5.48. prižiūri ir nurodo darbų barus pagal viešųjų darbų programą Seniūnijos teritorijoje dirbantiems asmenims;
5.49. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą Seniūnijos teritorijoje, registruoja išduodamus leidimus, kontroliuoja, kaip laikomasi išorės reklamos įrengimo taisyklių, sustabdo, panaikina ar pratęsia leidimų galiojimo terminus;
5.50. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų nagrinėjimą, laiku rengia atsakymus į juos;
5.51. pasirašo Seniūnijoje parengtus dokumentus, ataskaitas, informacijas ir kt.;
5.52. užtikrina Seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.53. rūpinasi išplėstinių seniūnaičių sueigų organizavimu, teikia Savivaldybės administracijai protokolus dėl numatytų veiklų vykdymo;
5.54. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
5.55. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
5.56. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.57. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
5.58. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
5.59. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.60. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
5.61. vykdo kitus su Savivaldybės ar Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: