Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Žagarės seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Žagarės seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas, seniūnijos – savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio (filialo) – vadovas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms seniūnijos teritorijoje vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

Seniūnas vykdo šias funkcijas:
- administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, užtikrina jų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą, atitinkantį programose numatytus tikslus;
- atlieka seniūnui priskirtas darbdavio funkcijas;
- išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
- registruoja mirtis;
- išduoda leidimus laidoti;
- neatlygintinai atlieka Lietuvos Respublikos notariato įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:
- tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
- liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
- liudija parašo dokumentuose tikrumą;
- netlygintinai tvirtina Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus;
- nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;
- nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu, derina atliktų darbų aktus;
- kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
- koordinuoja seniūnijos programų „Komunalinio ūkio plėtra“ ir „Kelių priežiūra ir plėtra“ įgyvendinimą, vykdo programos „Kelių priežiūra ir plėtra“ lėšų einamąją finansų kontrolę;
- nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
- padeda rinkimų komisijoms organizuoti rinkimus ir referendumus;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
- šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
- dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
- apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus bendruomenes, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
- organizuoja ir kontroliuoja civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje:
- planuoja prevencines civilinės saugos priemones seniūnijos teritorijoje ir organizuoja jų įgyvendinimą;
- prognozuoja galimas ekstremalias situacijas (įvykius) ir rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą;
- rūpinasi gyventojų perspėjimo techninėmis priemonėmis (elektros sirenomis) bei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis (slėptuvėmis) ir gyventojų švietimu civilinės saugos klausimais;
- dalyvauja apskrities Civilinės saugos departamento atliekamuose tikrinimuose, Joniškio rajono civilinės saugos renginiuose ir Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) veikloje;
- ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais:
- organizuoja seniūnijos teritorijoje gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą, gyventojų evakavimą ir jų laikiną apgyvendinimą, reikalingos pagalbos teikimą dirbančioms pajėgoms;
- teikia informaciją savivaldybės administracijai ar ESVC vadovui;
- vykdo savivaldybės tarybos, mero ar jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimus bei nurodymus;
- teikia pasiūlymus planuojant savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas investiciniams projektams įgyvendinti, organizuoja investicinių projektų, atitinkančių seniūnijos uždavinius ir funkcijas, įgyvendinimą;
- priima gyventojus, nagrinėja jų prašymus, skundus;
- bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padaliniais, seniūnijos teritorijoje veikiančiomis savivaldybės įstaigomis, savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, valstybinio administravimo subjektais, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovais ir patariamąja seniūnijos taryba;
- užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės institucijų sprendimų seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais įgyvendinimą;
- mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;
- veikia seniūnijos vardu ir atstovauja jai valstybės ir savivaldybės institucijose;
- atlieka seniūnijos vidaus administravimą:
- planuoja, organizuoja seniūnijos veiklą, vadovauja seniūnijos darbuotojams – skirsto užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
- rengia darbuotojų pareigybių aprašymus, jų pildymus ir keitimus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;
- užtikrina tinkamą seniūnijos veiklos dokumentų rengimą, apskaitą, tvarkymą, dokumentų ir antspaudų saugojimą;
- teikia nustatyta tvarka seniūnijos veiklos ataskaitas;
- įgyvendina darbuotojų darbo saugos ir sveikatos reikalavimus.
- Seniūnas vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, seniūnijos kompetencijos klausimais ar nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos padaliniams, seniūnijai priskirtoje teritorijoje, savivaldybės vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Seniūnas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, administracines nuobaudas, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus, atliekų tvarkymą, informacijos gavimą bei teikimą ir priskirtų funkcijų vykdymą;
- turėti vadovavimo darbo patirtį;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir priimti sprendimus;
- mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;
- išmanyti kalbos kultūros, tarnybinio etiketo, dalykinio pokalbio reikalavimus;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis;
- turėti vairuotojo pažymėjimą;

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »