Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti efektyvią ir kokybišką valstybės sveikatos politiką Zarasų rajono savivaldybėje, rengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės sveikatos programas bei koordinuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
- savarankiškai planuoti darbą savo kompetencijos ribose;
- organizuoti valstybės sveikatos politikos įgyvendinimą rajono Savivaldybėje;
- organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių rajono Savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą;
- organizuoti rajono Savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo, tikslinių ir kompleksinių rajono Savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikti juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai;
- organizuoti rajono Savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių rajono Savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą rajono Savivaldybės teritorijoje;
- numatyti ir rajono Savivaldybės teritorijoje organizuoti pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos), dalyvauti organizuojant antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija;
- organizuoti gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, informuoti apie tai gyventojus;
- teikti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
- rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
- valstybės ir rajono Savivaldybės turtinių tarpusavio santykių formuojant rajono Savivaldybės nuosavybę;
- lėšų rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti;
- sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
- rajono Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų;
- kitų savo kompetencijos klausimų.
- rūpintis rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu;
- prižiūrėti, ar rajono Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo teisės aktus;
- užtikrinti pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį rajono Savivaldybės teritorijoje, organizuoti jo laikymosi kontrolę;
- pagal rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, kontroliuoti, kaip jų laikomasi;
- teikti rajono Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl rajono Savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;
- organizuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;
- organizuoti rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikti jį rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
- organizuoti rajono Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
- kontroliuoti, ar rajono Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;
- nagrinėti gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, spręsti juos pagal savo įgaliojimus arba perduoti spręsti rajono Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
- organizuoti rajono Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą įgyvendinti rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones;
- pagal savo kompetenciją informuoti rajono Savivaldybės tarybą, merą, administracijos direktorių, skyriaus vedėją, gyventojus valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo bei kitais sveikatinimo organizavimo rajono Savivaldybėje klausimais, organizuoti pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius sveikatinimo veiklos klausimais;
- dalyvauti rajono Savivaldybės tarybos, administracijos organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai;
- pagal kompetenciją teikti informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsakyti už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
- tinkamai saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoti juos įstaigos archyvui;
- pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų pareiškimus ir skundus;
- inicijuoti viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;
- dalyvauti rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, teikti pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą, siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą;
- vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareiginėmis funkcijomis bei skyriaus nuostatais, tam, kad būtų pasiekti rajono Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą.
- turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
- Žinoti ir išmanyti valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus; Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
- gebėti:
- įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką;
- organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
- organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;
- organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
- organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
- analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
- prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
- koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.)
- priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
- valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Zarasų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »