Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Žeimelio seniūnijos seniūno pavaduotojas (pareiginės algos koeficientas 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pakruojis - Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m.
liepos 3 d. įsakymu Nr. AP-429

ŽEIMELIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žeimelio seniūnijos seniūno pavaduotojas (toliau – seniūno pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti spręsti Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos Žeimelio seniūnijos seniūno (toliau – seniūnas) kompetencijai priklausančius klausimus Žeimelio seniūnijos (toliau – seniūnija) teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus administravimo funkcijas seniūnijos teritorijoje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. gerai išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, nustatytas teisės normas;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
5.2. padeda seniūnui organizuoti ir (arba) kontroliuoti savivaldybės rajono kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
5.3. prireikus rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, padeda seniūnui organizuoti bei kontroliuoti jų vykdymą, kad būtų užtikrintas savivaldybės vidaus teisės aktų įgyvendinimas;
5.4. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją;
5.6. prižiūri, kaip laikomasi gyvūnų laikymo, aplinkos tvarkymo, prekybos viešose vietose, išorinės reklamos, kapinių tvarkymo taisyklių;
5.7. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.8. nesant seniūnijos žemės ūkio specialisto, tvarko dokumentus leidimams išduoti bei pagal kompetenciją išduoda leidimus, pildo seniūnijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
5.10. registruoja gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją bei vidaus dokumentus;
5.11. tvarko seniūnijos dokumentus: sudaro dokumentacijos planą, nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, rengia dokumentų sudarymo istorines pažymas ir teikia archyvui tvirtinti;
5.12. tvarko seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
5.13. rengia seniūnijos veiklos nuostatų, pareigybių aprašymo projektus, jų keitimus ir papildymus ir teikia juos seniūnui, teikia pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, kvalifikacijos kėlimo;
5.14. organizuoja ir įgyvendina civilinę saugą;
5.15. informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus ir susitikimus;
5.16. rengia seniūnijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus;
5.17. dalyvauja rengiant seniūnijos veiklos ataskaitą bei teikiant ją seniūnaičių ir bendruomenių sueigai;
5.18. padeda šaukti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
5.19. gyventojų sueigose ir susirinkimuose atlieka sekretoriaus pareigas;
5.20. organizuoja ir vykdo vietos gyventojų apklausas, atlieka gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.21. nesant seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo, vykdo socialinių išmokų darbuotojo funkcijas, susijusias su seniūnijos gyventojų prašymų ir kitų dokumentų dėl socialinės paramos ir paslaugų priėmimu;
5.22. vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą teikia siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.23. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
5.24. teikia seniūnui pasiūlymus seniūnijos socialiniais, kultūros ir kitais klausimais;
5.25. renka, sistemina statistinius duomenis, teikia statistines ataskaitas;
5.26. nesant seniūno (atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais), atlieka seniūno pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
5.27. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio seniūno, administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.
CVB klientas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: