Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Žemės ūkio paramos departamento (toliau – Departamentas) Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimą, taip pat užtikrinti tiesioginių ir kompensacinių išmokų (toliau – Išmokos) administravimo ir kontrolės darbo dokumentų atitiktį ES ir LR teisės aktams bei bendrajai administravimo praktikai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo masinius paraiškų duomenų sutikrinimo procesus, analizuoja jų rezultatus;
- paskirsto administruojamų paraiškų, gautų dokumentų bei rengiamų sprendimų dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo kiekį Pirmajam, Antrajam ir Trečiajam tiesioginės paramos administravimo skyriams;
- teikia informaciją, susijusią su klaidingų, anuliuotų išmokų įrašų ištaisymu, minusinių transakcijų perdavimu, bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su tinkamu paraiškų administravimu;
- masiniu būdu formuoja ir siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo, informacinius pranešimus apie pareiškėjams mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas;
- formuoja, sistemina, ir teikia statistinę informaciją, reikalingą paramos administravimo proceso stebėsenai bei darbo krūvio paskirstymui;
- analizuoja su paramos administravimu susijusius ES ir LR teisės aktus, bei laiku ir tinkamai perkelia į darbo procedūrų aprašus bei kitus dokumentus visus LR ir ES teisės aktų pakeitimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijos fondu (toliau - EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP);
- inicijuoja informacinės sistemos pakeitimų užsakymą, pagal savo kompetenciją derina informacinės sistemos pakeitimų dokumentus;
- esant poreikiui, teikia pastabas bendradarbiavimo sutartims su kitomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir(arba) keitimą bei pagal Skyriaus kompetenciją atlieka atitikties išoriniams teisės aktams susijusiems su Išmokų administravimu, vertinimą;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia išaiškinimus ir konsultacijas bendrosios žemės ūkio politikos, paramos administravimo bei horizontaliųjų valstybės politikos įgyvendinimo klausimais pareiškėjams, Agentūros struktūriniams padaliniams;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia susijusią informaciją, taip pat dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei rengia atsakymus į juos, esant poreikiui, pristato pranešimus susijusius su Išmokų administravimo klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių metu;
- esant poreikiui ir nurodžius Skyriaus vedėjui, prisideda administruojant paramos priemones, priskirtas Skyriaus Pirmojo, Antrojo ir(ar) Trečiojo tiesioginės paramos priemonių administravimo skyriaus kompetencijai;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Išmokų administravimu ir kontrole, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių administravimu;
- (2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr.PS1-192 redakcija nuo 2016 m. vasario 9 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis „Internet Explorer“ naršykle;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »