Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Žemės ūkio skyriaus vedėjas (Pareiginės algos koeficientas – 8,1 (BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr.VK-49

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, įgyvendinti valstybės ir savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos politiką Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) teritorijoje, koordinuoti kaimo plėtros priemonių administravimą ir paramą žemės ūkiui teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žemės ūkio.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1.turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio arba kaimo plėtros srityje;
4.3.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;
4.4.gebėti analizuoti, tikrinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus ir savo tarnybinę veiklą;
4.5.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
4.6.mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.7.turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;

5.2.dalyvauja Savivaldybės strateginio ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procesuose;
5.3.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.4.prognozuoja lėšų poreikį žemės ūkio ir melioracijos srities priemonių įgyvendinimui rengiant savivaldybės biudžeto projektą, jį patvirtinus atsako už numatytų priemonių įgyvendinimą;
5.5.teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja:
5.5.1.žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;
5.5.2.žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;
5.5.3.žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;
5.5.4.stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;
5.5.5.valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;
5.5.6.traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;
5.5.7.kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą;
5.6.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
5.7.pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
5.8.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
5.9.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitikimų pakeitimų ir papildymų;
5.10.rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
5.11.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
5.12.rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
5.13.bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su kitais Administracijos padaliniais, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis;
5.14.orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą;
5.15.organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbuotojų, seniūnijų darbuotojų, pagal pareigybių aprašymus vykdančių žemės ūkio funkcijas, tarnybinę veiklą;
5.16.vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
5.17.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
5.18.dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
5.19.teikia siūlymus Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos organizavimo klausimais;
7.20.organizuoja renginius Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.21.dalyvauja lauko dienų, žemdirbių švenčių organizaciniame darbe;
5.22.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
5.23.užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
5.24.teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
5.25.pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, pasiūlymus;
5.26.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: