Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 15.Darbo vieta – Klaipėdos miestas
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus darbą ir jam vadovauti, užtikrinti žuvų išteklių naudojimo stebėseną, taip pat kontrolę (priežiūrą) tolimuosiuose žvejybos rajonuose bei Klaipėdos jūrų uoste perkraunant ir iškraunant žuvininkystės produktus iš ES ir trečiųjų šalių žvejybos laivų, užtikrinti Žvejybos stebėjimo centro veiklą, Lietuvos žuvininkystės informacinių sistemų atitiktį naujausiems Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems stebėseną ir kontrolę žuvininkystės srityje, ir veiksmų, susijusių su ES teisės aktų nustatyta žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarka atlikimą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;
 • organizuoja žuvų išteklių naudojimo stebėseną, taip pat kontrolę (priežiūrą) tolimuosiuose žvejybos rajonuose bei Klaipėdos jūrų uoste perkraunant ir iškraunant žuvininkystės produktus iš ES ir trečiųjų šalių žvejybos laivų;
 • užtikrina Žvejybos stebėjimo centro veiklos administravimą;
 • inicijuoja priemones, reikalingas užtikrintiLietuvos žuvininkystės informacinių sistemų atitiktį naujausiems ES ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems stebėseną ir kontrolę žuvininkystės srityje, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja veiksmų, susijusių su ES teisės aktų nustatyta žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarka, atlikimą;
 • organizuoja skyriaus darbuotojų dalyvavimą ir dalyvauja ES tarptautinėse žvejybos kontrolės misijose Atlanto vandenyne bei dalyvavimą ES šalių narių jungtinės inspekcijos misijose;
 • organizuoja ir vykdo žuvininkystės produktų iškrovimo ir perkrovimo iš ES ir trečiųjų šalių žvejybos laivų Lietuvos ekonominėje zonoje ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste kontrolę;
 • organizuoja Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programos žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimą ir teikimą nacionaliniam korespondentui ir suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinių organizacijų institucijoms;
 • organizuoja elektroninių žvejybos žurnalų sistemos bei elektroninių pirminio žvejybos produktų pardavimo žinučių modulio administravimą ir tvarkymą;
 • užtikrina žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (toliau – ŽDIS) administravimą, tvarkymą ir priežiūrą, pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veiklos priežiūros ŽDIS priemonėmis vykdymą;
 • užtikrina žuvininkystės elektroninių duomenų apsikeitimą su Lietuvos Respublikos, ES ir kitų šalių institucijomis;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos atvejų tolimuosiuose žvejybos rajonuose tyrimą teisės aktuose nustatyta tvarka ir Europos Komisijos informavimą apie visas taikytas tyrimo priemones bei rezultatus;
 • pagal skyriaus kompetenciją organizuoja duomenų apie Lietuvos Respublikos žvejybos laivų žvejybos sugavimus, iškrovimus, pardavimus bei kitų statistinių duomenų rinkimą ir apibendrinimą bei jų pateikimą Europos Komisijai bei kitoms institucijoms;
 • organizuoja skyriaus dalyvavimą pagal kompetenciją rengiant išsamias pažeidimų ir pranešimų apie patikrinimus ataskaitas Europos Komisijai, kitoms institucijoms, rengia kitus pranešimus ir ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai, ES kompetentingoms institucijoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo žuvininkystės kontrolės pareigūno funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose;
 • užtikrina, kad skyriaus darbuotojai savo veikloje taikytų minimalios ir proporcingos kontrolės naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo principus;
 • organizuoja ir vykdo konsultavimą, bendradarbiavimą su ūkio subjektais, teikiant jiems metodinę pagalbą, organizuoja kitų prevencinio pobūdžio priemonių įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl nepagrįsto teisinio reglamentavimo keitimo, siekiant, kad būtų efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • pagal skyriaus kompetenciją organizuoja parengimą ir rengia teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektams;
 • atstovauja Tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teismuose ir kitose institucijose;
 • informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą, pagal kompetenciją organizuoja žuvininkystės sektoriaus būklės apžvalgų rengimą, skleidžia ir populiarina informaciją apie žvejybos kontrolės ir stebėsenos priemones ir jų įgyvendinimo būtinybę kovojant su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba bei keliant žvejybos taisyklių laikymosi kultūrą;
 • pagal skyrius kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ir vykdo asmenų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą ir organizuoja reikiamas priemones, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES, nacionalinėmis ir kitomis lėšomis finansuojamus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas, Tarnybos vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau 3 metų darbo patirties ir nemažiau 1 metų darbo patirties žuvininkystės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymu ir kitais įstatymais, Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais ir skyriaus nuostatais;
 • turėti patirties organizuojant ir/ar vykdant valstybės informacinių sistemų diegimo ir valdymo procesų įgyvendinimą;
 • mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: