Nr.1 LANKOMIAUSIAS DARBO PORTALAS

Naudojimosi cvbankas.lt portalu taisyklės (REDAKCIJA 2023-07-20)


 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu portalu Cvbankas.lt ar mobiliąja aplikacija, kurią galima atsiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ (toliau – Portalas) pagrindines sąlygas. Portalą tvarko ir administruoja UAB Diginet LTU (toliau – Mes arba Portalo savininkas), juridinio asmens kodas 126222639, adresas Saltoniškių g. 9B, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT262226314, el. pašto adresas info@cvbankas.lt, tel. Nr.: +370 669 42939.
  2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Naudotojas) ir Portalo savininko dėl naudojimosi Portalu. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Portale Jums reikšmingus veiksmus. Jums naudojantis Portalu Portalo savininkas laikys, kad Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Portalu.
  3. Naudojimasis Portalu šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Portalu. Paslaugos šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Portale, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbimų skelbimą, susipažinimą su Portale esančiais skelbimais ir kita informacija, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
  4. Registracija Portale yra nemokama. Ieškodamas darbo skelbimų ar darbuotojų, Jūs galite nemokamai naudotis visomis laisvai prieinamomis Portalo funkcijomis. Visos mokamos Portalo funkcijos aktyvuojamos tik po Paslaugos apmokėjimo, nebent Jūs ir Portalo savininkas susitariate kitaip. Jei Portalo savininkas siūlo nemokamai išbandyti Paslaugą, užmokestis už šias Paslaugas nebus imamas, net jei Jūs vėliau apsispręsite nepirkti mokamų Paslaugų.
  5. Dalis Portale teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka bei kitos sąlygos yra nurodytos Portale, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis.
  6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Jūsų ir Portalo savininko reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Portale bei nusistovėjusi geroji verslo praktika.
 2. Bendrosios sąlygos

  1. Naudotojai Portale gali talpinti, ieškoti ir peržiūrėti su darbo pasiūlymais ar darbo paieška susijusius skelbimus, kitą informaciją, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymus ir pan. (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Skelbimų, Portale gali būti skelbiama ir kita Portalo savininko ir (ar) trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Naudotojo konkurentų, informacija.
  2. Portalo savininkas veikia kaip Skelbimų puslapio operatorius, tai yra jis teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui Portale. Portalo savininkas nedalyvauja darbuotojų suradimo, įdarbinimo ir kitose procedūrose, susijusiose su paskelbtais Skelbimais. Portalo savininkas taip pat nėra jokių asmenų agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens, bet ne Portalo savininko informacija, pasiūlymu ar oferta.
  3. Naudotojas, naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei priimdamas Skelbimuose esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
  4. Visi pranešimai ir informacija tarp Naudotojo ir Portalo savininko bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Portalo savininkui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Portale, Naudotojui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 3. Intelektinė nuosavybė

  1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jo turinį ir duomenų bazę, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Portalą ir jo turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, juridinių asmenų pavadinimus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Portalo savininkui arba Portalo savininkas teisėtai juo naudojasi.
  2. Bet koks Naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, duomenų bazės, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Naudotojams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Naudotojo Skelbimu ir, kai Naudotojo veiksmai nepagrįstai nekeičia bei nedaro žalos Portalo veikimui ir Portalo savininko teikiamoms paslaugoms.
  3. Be kita ko, draudžiama atgaminti Portale prieinamus kūrinius bei duomenų bazes tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Portalo savininkas pasilieka teisę naudoti tokius kūrinius ir duomenų bazes.
  4. Naudotojas sutinka, kad Portalas turi teisę panaudoti Skelbimų informaciją Portalo reklamos tikslais. Naudotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Naudotojo Portale pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Portalo savininko ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Portalo savininkas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
  5. Naudodamasis Portalu ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Portalą Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Portalo savininkui šias teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
   1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
   2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
   3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
 4. Naudotojo teisės ir pareigos

  1. Portalu gali naudotis tiek registruoti, tiek neregistruoti Naudotojai. Kai kurios Paslaugos yra prieinamos tik registruotiems Naudotojams. Naudoto registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Portale esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Portale nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.
  2. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja:
   1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Portalu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant ir Registraciją Portale;
   2. nenaudoti Portalo ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
   3. nenaudoti Portalo ir (ar) bet kokio jo turinio (Skelbimai, kita informacija), su Portalu ir (ar) Portalo savininku konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Portalo savininku tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus. Portalo savininko konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su darbo pasiūlymų skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Portalo savininkas turi teisę nurodyti Naudotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Naudotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Portalo savininko konkurentais šios nuostatos prasme;
   4. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie savo pasiūlymus (t. y. teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymus, jų sąlygas ir pan.);
   5. užtikrinti, kad visa Naudotojo pateikiama informacija, įskaitant Skelbimus:
    1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, taip pat neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
    2. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių;
    3. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų, ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Portalo veikimą, padaryti žalą kitiems Naudotojams ar jų turtui, riboti Portalo savininko galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu ir (ar) Paslaugomis.
   6. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Portalo naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Naudotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas darbo vietas, su jomis susijusias sąlygas ir pan.;
   7. nekopijuoti Portalo turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir (ar) Portale siūlomos Paslaugos / produktai), nepašalinti autorių ar prekių ženklų iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Portalo turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Portalo parsisiųstame dokumente;
   8. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, duomenų peržiūrai ir (ar) išsaugojimui, Skelbimų ir kitos Portale esančios informacijos sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Portalo turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas (įskaitant ir Skelbimų talpinimą), juos kopijuoti, dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Portalo funkcionalumai, nebent su Naudotoju raštu iš anksto būtų suderinta kitokia Portalo ir (ar) Paslaugų naudojimo tvarka.
  3. Registruotas Naudotojas taip pat įsipareigoja:
   1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   2. saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų neįgaliotiems tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Portalo savininką apie tokių duomenų praradimą. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Naudotojui;
   3. nedelsiant pranešti Portalo savininkui apie galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Portalo savininkas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau neprisiima atsakomybės dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais;
   4. Naudotojas sutinka, kad Portale po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši, būtų prieinami kitiems Naudotojams ir, kad Portalo savininkas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
  4. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Naudotojas patvirtina, kad jis ar ji:
   1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises teikti Skelbimus ir vykdyti su Skelbimais susijusius sandorius, arba, jeigu veikia juridinio asmens vardu, turi visus tokiems veiksmams juridinio asmens vardu reikalingus įgaliojimus ir teises;
   2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   3. supranta ir sutinka, kad Naudotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Naudotojo ir Portalo savininko sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
   4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Naudotojui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Portalo savininkas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Prisijungimo duomenų patikrinimą, tikrinti Naudotojo tapatybės, taip pat kad Portalo savininkas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus;
   5. supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.
 5. Ieškantiems darbo

  1. Registruodamasis Portale, taip pat naudodamasis Portalu su tikslu ieškoti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti savo kandidatūrą darbdaviams, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti, su darbo paieška susiję duomenys, bus matomi arba iš dalies matomi registruotiems Portalo Naudotojams, ieškantiems darbuotojų.
  2. Jūs turite galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą. Jūs taip pat galite savo duomenis redaguoti, papildyti bei pašalinti bet kuriuo metu.
  3. Jūs prisiimate atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti tikrovę bei sutinkate atsakyti už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
  4. Jūsų duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su Portalo paslaugų teikimu.
  5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją Jūsų duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti Portalo savininko atstovų.
  6. Portalo savininkas turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti juos darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška. Portalo savininkas turi teisę ištrinti neatitinkančius tikrovės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti Jūsų CV dėl Jūsų netinkamų veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su Paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti turtinę ar neturtinę žalą.
  7. Portalo savininkas neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl Portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
  8. Portalo savininkas neįsipareigoja Jūsų įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t. y. Portalo paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.
 6. Darbdaviams / ieškantiems darbuotojo

  1. Registruodamasis Portale, taip pat naudodamasis Portalu su tikslu teikti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti darbą, Jūs kaip darbdavys ar jo atstovas patvirtinate, kad turite įgaliojimus atstovauti juridiniam asmeniui ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.
  2. Užregistruota įmonė tampa savo Prisijungimo duomenų valdytoja. Įmonė pati užtikrina savo Prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
  3. Užregistravus įmonę, Jums gali būti siunčiami komerciniai ir kiti Portalo savininko pasiūlymai iš portalų bei projektų Autoplius.lt, Aruodas.lt, NTzemelapis.lt, Paslaugos.lt, Kainos.lt. Skelbiu.lt. Jūs turite teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai Portalo savininką.
  4. Skelbimus privalote talpinti Taisyklėse ir (ar) Skelbimo talpinimo formoje ir (ar) kitur Portale nustatyta tvarka. Talpindamas Skelbimą, prisiimate visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis patvirtinate ir garantuojate, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
  5. Talpindamas Skelbimus, taip pat juos redaguodamas, atnaujindamas ar pan., privalote juos skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse, skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis, neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir (ar) žodžių sekomis.
  6. Talpinant skelbimus ar naudodamiesi Portalo duomenų baze, kandidatams privalote suteikti teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
  7. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę kandidatams ar juos diskriminuoti įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl Jūs įsipareigojate talpinti tik šio įstatymo nepažeidžiančius Skelbimus.
  8. Portale draudžiama publikuoti Skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus.
  9. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną Skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius Skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos. Draudžiama vieną Skelbimą naudoti 2 (dviem) ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Draudžiama keisti pareigas Skelbimo galiojimo metu. Pareigų pavadinimo korekcijos leidžiamos tik tokios, kai po korekcijų iš esmės nepasikeičia ieškomo darbuotojo pareigos. Pratęsiant negaliojantį (paskelbtą seniau nei prieš 30 d.) Skelbimą, pareigų pavadinimo keitimas nėra apribojamas.
  10. Jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui pasiūlymus reikia publikuoti atskiruose Skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta.
  11. Įvedant Skelbimą, kontaktinį el. pašto adresą privalote nurodyti tik tam skirtame laukelyje. Draudžiama Skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per Portalo sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Siųsti CV“, esantį kiekvieno Skelbimo apačioje.
  12. Įsigijus mėnesio ar ilgesnio laikotarpio skelbimų publikavimo paslaugą, galite talpinti ne daugiau 10 (dešimties) Skelbimų per ataskaitinį mėnesį. Neišnaudojus Skelbimų limito, jis nėra atnaujinamas ir (ar) perkeliamas kitam laikotarpiui. Jei su Portalo savininku sudarėte paslaugų sutartį, kurioje nurodytas kitas mėnesio skelbimų limitas, reikia vadovautis sutartyje nurodytu limitu.
  13. Portalą galite naudoti tik darbuotojų paieškos savo įmonei ar jos filialui tikslais. Gautus kandidatų asmens duomenis privalote naudoti nepažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais. Draudžiama be atskiro Portalo savininko leidimo Portale gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
  14. Jūs įsipareigojate atlyginti žalą, kurią dėl Jūsų veiksmų patirtų Portalo savininkas ar Naudotojai.
 7. Portalo savininko teisės ir pareigos

  1. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Portalo Naudotojo Skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, koreguoti ar redaguoti Naudotojo Skelbimus ir informaciją, duomenis, apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Portalu, jei, Portalo savininko nuomone:
   1. Naudotojas pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat teisės aktuose;
   2. Naudotojas pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis;
   3. Naudotojas tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi;
   4. to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Portalo atnaujinimo darbai;
   5. to reikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   6. Portalo savininkas įtaria, kad Naudotojas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Naudotojų saugumui;
   7. Naudotojas, naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Portalu, daro žalą Portalo savininkui, įskaitant, bet neapsiribojant, Portalo savininko geram vardui ir (ar) reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti Portalo savininko ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   8. Naudotojas registraciją atlieka ir (ar) Portalu naudojasi ir (ar) gali panaudoti su Portalu ir (ar) Portalo savininko veikla tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojančiai veiklai vykdyti;
   9. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  2. Portalo savininkas turi teisę bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Portale, įskaitant Naudotojo Skelbimų stebėjimą. Tačiau ši teisė nereiškia Portalo savininko pareigos tikrinti ir (ar) šalinti trečiųjų asmenų Skelbimus ar kitą informaciją. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Naudotojas informuojamas Naudotojo nurodytu el. paštu. Portalo savininko teisė taikyti sankcijas neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos Paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.
  3. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Portalą ir (ar) Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis, keisti Portalo funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Naudotojo pateiktą informaciją. Portalo savininkas nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui.
  4. Naudotojui patalpinus Skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau nepatalpinus Skelbimo (pavyzdžiui, pradėjus Skelbimo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), Portalo savininkas turi teisę elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Naudotojo Skelbimu ir (ar) veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Skelbimo, susidomėjimo skelbimu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Skelbimo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Naudotojo pateiktu Skelbimu). Pranešimai Naudotojui yra siunčiami visą Skelbimo galiojimo laikotarpį, Portalo savininko nustatytu periodiškumu.
  5. Portalo savininkas turi teisę bet kada nutraukti Portalo veiklą.
  6. Portalo savininkas turi teisę Portale, taip pat ir greta Naudotojo Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Naudotoju, informaciją ir (ar) Skelbimus.
  7. Portalo savininkas gali be atskiro pranešimo Naudotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo, Portalo duomenų bazių ir (ar) bet kokių Portalo dalių ir (ar) su Portalu susijusių Paslaugų perleidimu.
 8. Mokamos paslaugos

  1. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu, kredito kortele SMS žinute ar kitu Portalo savininko nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Paslaugą. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Naudotojas sumoka Portalo savininkui už Mokamas paslaugas Portale nurodyta tvarka. Portalo savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Naudotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Portalo savininkas faktiškai gauna Naudotojo mokėjimą. Naudotojui pareikalavus, Portalo savininkas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Naudotojui.
  2. Apribojus ar sustabdžius Naudotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Naudotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių, nei Naudotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių Taisyklių 4.2. ir 4.3. skirsniuose, taip pat kitus atvejus, kai išimtis numatyta Taisyklėse, Portalo savininkas, Naudotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Naudotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3. Portalo savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą protingam terminui. Tokiu atveju Naudotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki darbų pradžios. Tokiu atveju Portalo savininkas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Naudotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  4. Užmokestis už Skelbimus ir kitą turinį, kurie buvo panaikinti ir (ar) pašalinti dėl to, jog Naudotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.
 9. Reitingo nustatymas

  1. Rezultatai Skelbimų paieškoje yra rikiuojami pagal Skelbimo aktyvavimo / pratęsimo / apmokėjimo (priklausomai nuo to, kuris veiksmas buvo atliktas vėliausiai) datą. Skelbimų sąrašo pradžioje yra rikiuojami „VIP“ Skelbimai – t. y. tie, kuriems užsakyta papildoma „VIP“ paslauga. Po „VIP“ Skelbimų rikiuojami visi kiti Skelbimai.
 10. Asmens duomenys

  1. Portalo savininkas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau, naudojantis Portalu, Naudotojo – fizinio asmens pateiktus ar Portalo savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Portalo savininkas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
  2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamas darbo vietas, asmenis, ieškantis darbo, ir pan.). Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Portalo savininkas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
  3. Naudotojas Portale pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Naudotojo.
  4. Pateikdamas Asmens duomenis Naudotojas:
   1. suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
   2. pareiškia, kad jis ar ji pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo ar jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo ar jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko įgalioto asmens;
   3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Portale tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
  5. Portalo savininkas, tvarkydamas Asmens duomenis:
   1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
   2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
   3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
  6. Portalo savininkas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Naudotojo asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.
  7. Naudotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
   1. Naudotojo Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Naudotojo sutikimą. Portalo Naudotojai taip pat gali duoti sutikimą tiesioginės rinkodaros pasiūlymams iš portalų Aruodas.lt, NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, Autoplius.lt, Paslaugos.lt ir Kainos.lt gauti;
   2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Naudotojo duomenys Portalo duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo prie paskyros dienos;
   3. Portalo savininkas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Naudotojų, jiems išreiškus sutikimą gauti Portalo savininko tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei iš Naudotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, b) iš portalų Aruodas.lt, NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, Autoplius.lt, Paslaugos.lt ir Kainos.lt. naudotojų, jei jie prisijungdami ir ar naudodamiesi šiais portalais išreiškia sutikimą gauti Portalo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus;
   4. Portalo savininkas gali derinti turimą informaciją apie Naudotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Naudotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Naudotojui.
  8. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Naudotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
  9. Portalo savininkas, gavęs iš Naudotojų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), šiuos duomenis naudos be atskiro Naudotojo sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Naudotojas gavęs tokį Portalo savininko pranešimą, gali nesutikti su jo duomenų tolimesniu naudojimu.
  10. Naudotojas gali nesutikti dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir jų atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Portalo savininką el. laišku info@cvbankas.lt. Portalo savininkas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
  11. Jei Naudotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), jis duoda sutikimą šiose interneto tarnybose ir socialiniuose tinkluose pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam teikti Portalo savininko pasiūlymus. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
  12. Naudotojui registruojantis Portalo sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  13. Naudotojas, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
  14. Naudotojas prašymus dėl savo Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Portalo kontaktuose). Atsakymus į tokius Naudotojo paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Naudotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Naudotojui priimtina forma. Atsakymas Naudotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
  15. Portalo savininkas neteiks Asmens duomenų, jei Naudotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Naudotojui.
 11. Informacijos apsaugos priemonės

  1. Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Naudotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Portalo savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
  2. Portalo savininkas primena, jog Jūs pats atsakote už visų Prisijungimo duomenų slaptumą ir prašo Jus būti atsargiam juos naudojant ar atskleidžiant. Portalo savininkas Jums rekomenduoja visiškai atsijungti nuo naršyklės baigus darbą, ypač tais atvejais, kai naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).
  3. Portalo savininkas Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Naudotojo duomenys, įskaitant ir duomenis surinktus, tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba nuo Naudotojo paskyros panaikinimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Naudotojui atnaujinus duomenis (pavyzdžiui Naudotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Naudotojo informacija.
 12. Slapukai ir jų naudojimas

  1. Portalo savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Portale, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  2. Slapukais gaunamą informaciją Portalo savininkas naudoja tokiais tikslais: nustatyti registruotus Naudotojus, siekiant atverti jų užsakytą turinį ar Paslaugas bei išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Portalo naudotojams; Naudotojų vartojimo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Naudotojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Naudotojo pageidavimus; Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  3. Slapukais taip pat gali būti renkama: Naudotojo IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Naudotojas naudojasi Portalu iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis.
  4. Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. >clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.
  5. Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema, kad parodytų reklaminius skelbimus, įdomius konkrečiam Naudotojui. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas Naudotojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
  6. Portale gali būti naudojami tokie slapukai: techniniai slapukai – būtini Portalo veikimui; funkciniai slapukai – nėra būtini Portale, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį; analitiniai slapukai – naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Naudotoją; trečiųjų šalių slapukai – leidžia Naudotojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Portalo savininkas nekontroliuoja šių slapukų, juos visiškai kontroliuoja tretieji asmenys; socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.
  7. Portale naudojami slapukai:
   1. CVBANKAS.LT naudojami slapukai:
    Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
    „Įsiminti mane“ varnelės pažymėjimas cvb_remember_me_value Automatiškai pažymėti varnelę "Įsiminti mane". Vartotojui užėjus į puslapį 100 dienų
    Prisijungusio vartotojo įsiminimas cvb_remeberme Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio Vartotojui prisijungus prie paskyros 300 dienų Unikalus ID
    Parametrai reklaminiam skydeliui banner_last_viewed_ad Parinkti aktualesnius skelbimus reklaminiame skydelyje Peržiūrėjus skelbimą 60 dienų Skelbimo ID
    Parametrai reklaminiam skydeliui banner_job_ad_owner Parinkti aktualesnius skelbimus reklaminiame skydelyje Peržiūrėjus savo skelbimus 30 dienų Skelbimo ID
    PHP sesijos ID PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Įeinant į puslapį Iki puslapio uždarymo Unikalus ID
   2. CVBANKAS.LT naudojamų statistinių įrankių slapukai:
    Slapukas Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas
    apis.google.com NID 6 mėn.
    ls.hit.gemius.pl Gdyn 4 metus
    accounts.google.com NID 6 mėn.
    bcp.crwdcntrl.net _cc_aud 4 mėn.
    bcp.crwdcntrl.net _cc_cc 4 mėn.
    bcp.crwdcntrl.net _cc_dc 4 mėn.
    bcp.crwdcntrl.net _cc_id 4 mėn.
    tpc.googlesyndication.com Gdyn 5 metus
   3. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu:
    Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslas Detalesnė informacija ir slapukų valdymas
    „Lotame“ Vartotojo reklamos įpročių stebėjimas, analizė ir apibendrinimas reklamos parodymo tikslais https://www.lotame.com/privacy/
    Google „DoubleClick for Publishers“ Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
    https://www.google.com/policies/technologies/managing/
    Facebook Pixel Vartotojo reklamos įpročių stebėjimas, analizė ir apibendrinimas reklamos parodymo tikslais https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
  8. Naudotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo naršyklėje (jei naudotojo naršyklė priima slapukus), (ii) Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą, (iii) išreikšdamas sutikimą registracijos Portale metu. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
  9. Naudotojas gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus paspausdamas Tvarkyti parinktis, naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.) ar pakeičiant savo paskyros Portale nustatymus. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba google.com/privacy_ads.html.
  10. Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo (jo dalių).
  11. Tretieji asmenys slapukų pagalba reklamos tikslais gali rinkti anoniminę ir asmeninę Naudotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Naudotojas sužinos susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Portalo savininkas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Naudotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Naudotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.
 13. Atsakomybės ribojimas

  1. Naudotojas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už:
   1. Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Naudotojo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą;
   2. jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;
   3. dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio teikėjų, elektroninio pašto paslaugos teikėjo, kaltės Naudotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Naudotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Naudotojui nėra grąžinimas;
   4. Portale esančių Skelbimų ir kitos informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
  2. Portalo savininkas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Portalą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus ir Portalo duomenų bazės techninį palaikymą.
  3. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ir tretiesiems asmenims.
  4. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
  5. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.
  6. Jei Portalo savininkas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Portalo savininko atsakomybė Naudotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 29 Eur suma. Portalo savininko atsakomybės dydžio ribojimas yra susijęs su siūloma Paslaugų kaina ir teikiamų Paslaugų pobūdžiu.
  7. Portalo savininkas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių , kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
 14. Taisyklių keitimas

  1. Portalo savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Portalo savininkas praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Portale. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Portale.
  2. Naudodamasis Paslaugomis ar Portalu po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
  3. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.
  4. Portalo savininkas pasilieka teisę bet kada savo išimtine nuožiūra keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles dėl bet kokių teisėtų, pavyzdžiui, teisinių, norminių ar saugumo priežasčių, atsižvelgdamas į galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  5. Portalo savininkas praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Portale. Laikoma, kad Portalo savininkas ir Naudotojas faktiškai susitarė dėl pakeistų Taisyklių taikymo, jeigu:
   1. Naudotojas nepateiks prieštaravimo dėl Taisyklių pakeitimų iki numatytos pakeistų Taisyklių įsigaliojimo dienos ir toliau naudosis Portalu; ir
   2. Naudotojas buvo aiškiai informuotas apie pakeitimus.
  6. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Portalu ir (ar) Paslaugomis.
  7. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.
 15. Paslaugų keitimas

  1. Naudotojas sutinka, jog Mes bet kuriuo metu galime toliau plėtoti Portalą bei siūlomų Paslaugų spektrą siekdami užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ar dėl kitų su tuo susijusių priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitus techniniams reikalavimams ar saugos aspektams), taip pat siekdami užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Naudotojų poreikių. Todėl Mes galime vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas ir (ar) jų apmokestinimą, tokiu atveju Naudotojas neturės galimybės toliau naudotis nepakeistomis Paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo.
  2. Dėl tokių Paslaugų pakeitimų Naudotojas nepatirs jokių papildomų išlaidų. Apie Paslaugų pakeitimus ir vartotojo teisę atsisakyti sutarties dėl Mokamų paslaugų Portalo savininkas Naudotoją – vartotoją informuos el. paštu 30 dienų prieš įsigaliojant pakeitimams, pateikdamas informaciją susipažinimui apie planuojamus Paslaugų pakeitimus.
  3. Naudotojas – vartotojas turės teisę atsisakyti sutarties dėl Mokamų paslaugų teikimo per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo arba nuo pakeitimų taikymo momento (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau), jei Paslaugų pakeitimas turės neigiamos įtakos Naudotojo – vartotojo prieigai prie Mokamų paslaugų bei naudojimuisi jomis, išskyrus atvejus, kai toks neigiamas poveikis yra nedidelis.
  4. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Naudotojas sutinka, kad apie bet kokius Paslaugų pakeitimus jam bus pranešta prieš 30 dienų nuo jų taikymo pradžios el. paštu, kurį Naudotojas pateikė Portalo savininkui registruodamasis Portale.
  5. Naudotojas aiškiai sutinka ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinti savo el. paštą, kurį pateikė Portalo savininkui registruodamas savo paskyrą.
 16. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties

  1. Naudotojas – vartotojas patvirtina, kad sutinka, jog patalpinus skelbimą Portale ir (ar) įsigijus kitas Paslaugas, jos yra laikomos pradėtomis teikti iš karto ir jų teikimas negali būti atšauktas, todėl Vartotojas sutinka, jog jam netaikoma 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė. Todėl Vartotojas, prieš Skelbimo talpinimą, užsakydamas ir (ar) apmokėdamas bet kurias kitas Paslaugas Portale, privalo įsivertinti jų poreikį.
 17. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Portalo savininkas primena apie galiojančią skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės garantiją pagal įstatymą.
  3. Visi tarp Portalo savininko ir Naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. Ginčai, kilę tarp Portalo savininko ir Naudotojų – verslininkų, sprendžiami Portalo savininko buveinės vietos teisme.
  4. Naudotojas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Portalo veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Portalo savininkui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@cvbankas.lt. Nesutikdamas su Portalo savininko atsakymu, Naudotojas – vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu www.ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir Portalo savininko laiką.